ஒரு கணக்கை உருவாக்க! இது இலவசம் மற்றும் எப்போதும் இருக்கும்.

பயனர்பெயர்
மின்னஞ்சல்
கடவுச்சொல்
நான் இதனை ஏற்று கொள்கிறேன் தனியுரிமைக் கொள்கை
நான் இதனை ஏற்று கொள்கிறேன் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்
பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லுடன் உள்நுழையவா?

Considering how long it may take and what skills are required, it is important to ensure that your proposal is fairly evaluated. This may be higher or lower than the cost of the task. sentence.

It’s important to make sure your offer is at a fair price, taking into account how long it could take and what skills are needed. This could well be higher or lower than the task price. Just make sure you let the Professional know why in your offer.

Continue to communicate with professionals regularly to let him or her know what is happening. When you are done, remember to request payment and leave honest and truthful feedback for professionals.

ta_INதமிழ்